Решение № 2525

към дело: 20197030701149
Дата на заседание: 11/18/2019 г.
Съдия:Стоянка Пишиева-Сахатчиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.149 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.459 от Изборния кодекс (ИК).
Образувано е по жалба на А. Г. З. – кандидат за кмет на кметство К. против Решение № 97-МИ/28.10.2019 год. на О. И. К. (ОИК) Х., с което е обявен за избран за кмет на кметство К., при произведените на 27.10.2019 год. избори Л. К. Б..
В жалбата се сочи, че избора за кмет на кметство К. е опорочен, вследствие на това, че 150 броя бюлетини са отчетени като недействителни, защото е установено от членовете на секционната И. К. (СИК), че върху всяка една от тези бюлетини има следа от отбелязване, в резултат на натиск с химикал, но отразената със синя химикалкова паста следа е изчезнала. Това обстоятелство е било отразено в протокола на СИК № 015200011 и същия е подписан с особено мнение от всички членове. Твърди се в тази връзка, че избора е опорочен и ако тези избиратели не бяха гласували с химикалка с изчезващо мастило, резултата би бил различен, тъй като разликата между двамата кандидати е 36 гласа. Иска се обявяване на избора за кмет на кметство К. за недействителен. В съдебно заседание оспорващия се представлява от упълномощени адвокати, които излагат доводи за незаконосъобразност на произведените избори за кмет на кметство К.. Искат присъждане на разноски по делото. Жалбата се поддържа и в приложени писмени бележки.
Административният орган – ОИК - Х., чрез председателя си в съдебно заседание изразява становище за неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна (обявения за избран за кмет на кметство К.) - Л. К. Б., в съдебно заседание и приложени писмени бележки, чрез упълномощен адвокат оспорва жалбата. Претендира присъждане на разноски по делото.
По делото са събрани писмени доказателства. Изслушана е и съдебно-техническа експертиза.
Административен съд - Б., след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства прие фактическа обстановка, описана по-долу и достигна до следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения срок по чл. 459, ал.1 от ИК, от легитимирана страна – кандидат за кмет на кметство К., при наличието на правен интерес.
Преценена по същество е неоснователна, по следните съображения:
На 27.10.2019 год. са произведени местни избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства. За участие в местните избори в ОИК - Х. са били регистрирани двама кандидати за кмет на кметство К.: А. Г. З. – независим и Л. К. Б. от Местна коалиция (ДПС, НДСВ). Гласуването за избор на кмет на кметство К. е проведено в две секции. Видно от представените и приети като доказателство по делото протоколи на СИК, изборите са преминали в спокойна и нормална обстановка. При извършване на преброяването, след приключване на изборния ден в секция № 011 с.К., комисията е установила 150 броя бюлетини със следи от натиск от химикалка (отбелязване в квадратчето за гласуване за една от кандидатурите), но без цвят. Това обстоятелство е отразено в протокола и същия е подписан с особено мнение от всички членове на СИК. С оспорваното Решение № 97-МИ/28.10.2019 год., взето въз основа на протокол фабричен № *10001/28.10.2019 год. на ОИК - Х. е обявен за избран за кмет на кметство К. Л. К. Б., получил 389 действителни гласове.
Право на глас за избор на кмет на кметство К. към 27.10.2019 год. са имали 1151 избиратели, като активното си избирателно право са упражнили 917 от тях. Отчетени, като действителни в двете избирателни секции 11 и 12 са 745 бюлетини, от които 742, подадени за кандидатски листи и 3 „не подкрепям никого“. Отчетени са общо 172 недействителни бюлетини. За оспорващия З. са отчетени 353 действителни гласове, а за обявения за избран Б. – 389 действителни гласове.
В съдебно заседание се оспори истинността на протокол на СИК № 015200011, протокол на СИК № 015200012 за избиране на кмет на кметство К., община Х., както и на протокол на ОИК – Х. за избиране на кмет на кметство К. от 28.10.2019 г. от произведените на 27.10.2019 г. местни избори за кмет на кметство К., община Х.. Беше открито производство по чл.193 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) и беше указана доказателствената тежест на страните.
От показанията на свидетеля В. (член на СИК № 11) се установява, че избора на 27.10.2019 год. е протекъл спокойно, с изключение на няколко оплаквания от избиратели, че химикалката много трудно пише. Около 11.00-11.30 часа е гласувала П. Щ., която при упражняване правото си на глас забелязала проблем с химикалката, поставена в кабината за гласуване. Сигнализирала СИК, била и предоставена друга химикалка и след това, тази от кабината била заменена. Според В. химикалката била по-различна на вид от тези, предоставени от ОИК и след като го заменила, го оставила до принтера, но в края на изборния ден липсвал. При преброяване на бюлетините членовете на СИК установили 150 броя празни бюлетини със следи от натиск, отразили това в протокола и го подписали с особено мнение.
Свидетеля Щ. е упражнила правото си на глас в секция № 011 с.К.. При гласуването в кабината установила наличие на агитационен материал (флаер) за общински съветник. Излязла за да предаде флаера на СИК и се върнала в кабината. Отбелязала вота си в трите вида бюлетини със знак „Х“ с намиращия се в кабината и завързания с канап химикал и след като проверила, за да се убеди че всичко е попълнено коректно, установила че знака е много блед. Повторила със същата химикалка, но отново имало избледняване. Оставила бюлетините си в кабината, казала на председателя на СИК че има проблем с химикалката и й била предоставена друга химикалка. Уведомила и ОИК. Въпроса е бил разгледан от ОИК, видно и от представения Протокол № 21/27.10.2019 год. (стр.119-125).
По оплакванията в жалбата:
С жалбата са наведени доводи за допуснати нарушения при произвеждане на изборите, които са довели до опорочаване на вота. Твърди се, че в секция № 011 - с. К. за определен период от време избирателите са гласували с химикал, пишещ със син цвят, чието мастило е изчезвало след време. Така при преброяването на подадените бюлетини за избор на кмет на кметство се установени 150 бюлетини със следа от отбелязване в квадратчето на кандидат, но без цвят. Това обстоятелство е отразено и в изготвения Протокол фабр.№ 015200011/27.10.2019 год., който е подписан с особено мнение от всички членове на секционната И. К.. В тази връзка в съдебно заседание от 11.11.2019 год. беше допуснат оглед, проверка и преброяване на недействителните бюлетини в секция № 011 с.К..
Установи се наличието на пет бюлетини по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване върху трите полета, и/или за двамата кандидати и една с отбелязване за № 67 с неясен знак, наподобяващ буква. В съдебното заседание се констатира и наличието на 150 броя бюлетини по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък, като върху част от бюлетините ясно личи натиск от поставен знак за един от кандидатите, в квадратчето за гласуване, но без цвят.
При тези констатации по искане на оспорващия се допусна и назначи съдебно-техническа експертиза, която да изследва всички, съдържащи се в купчината с надпис: "неличащи 150 броя бюлетини КК" (кмет на кметство) и да даде отговор на следните въпроси: 1. Поставени ли са знаци „Х“ или „V“ с пишещо средство в квадратчето, обозначаващо номера в бюлетината на кандидатите за кмет на кметство с. К.? 2. Ако има такъв знак за коя кандидатура е поставен той? 3. Има ли върху бюлетините химическа следа от мастило и ако е възможно да се отговори въз основа на тази химическа следа, с какъв цвят е било то?
При изследването на бюлетините, извършено в присъствието на оспорващия и процесуалните му представители, упълномощения от заинтересованата страна адвокат и Председателя на ОИК – Х., вещото лице е установило липса на химикална паста в трасетата, като структурата на щрихите съответства на признаците, характерни за изписване с пишещо средство тип химикалка. На гърба е отразен релеф върху хартиената повърхност, който може да се получи само при натиск на пишещо средство. Отметките са отразени в квадратите за гласуване с надпис 67 и 68 и в квадрат „не подкрепям никого“. Не са констатирани следи от химикалкова паста върху изследваните 150 броя бюлетини със следи от отбелязване в квадратчето за гласуване. Установени са следи от поставен с пишещо средство знак „Х“ или „V“ в квадратчето за гласуване в 136 от бюлетините, от които 72 броя за № 67 и 64 броя за № 68. В 12 броя бюлетини няма отбелязан вот, една в квадратче „не подкрепям никого“ и една със знак „+“ за № 67.
Искането за проверка и преброяване на недействителните бюлетини за избор на кмет на кметство в секция № 012 с. К., беше отклонено от съда.
Видно от приложеното по делото заверено копие на протокол на СИК между членовете на комисиите не са възникнали спорове при отчитане на резултатите. Не са налични възражения или особени мнения в тази насока в протокола на СИК от 27.10.2019 год. Протокола не съдържа и данни за възникнали спорове по чл.438, ал.3 от ИК по отношение действителността или недействителността на някой глас.
Преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто и да е друг способ на преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването, каквито обстоятелства са налице по отношение секция № 011. В протокола на СИК 12 не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един член на секционната И. К. не е подписал с възражение или особено мнение (в този смисъл виж мотивите на Решение № 9/26.11.2009 год., постановено по к. д. № 8/2009 год. на Конституционния съд на Република България).
С нормите на ИК са въведени изисквания, спазването на които дава гаранция, че изборите са проведени без нарушения. На първо място това е начинът на сформиране на СИК, именно чието правомощие, съгласно чл.100, ал.1, т.4 от ИК е да извършат преброяване на гласовете. Членовете на ОИК и СИК се назначават след консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии, като има забрана представителите на една партия или коалиция от партии да имат мнозинство в една и съща И. К., както и председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии, т. е. осигурено е участие на представители на различни партии, които осъществяват взаимен контрол. Освен това контрол е осигурен и чрез възможността при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение да присъстват кандидати, един от застъпниците, по един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет, наблюдатели и журналисти, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете. Само един член, по решение на комисията, има достъп до бюлетините, под наблюдението и контрола на останалите членове. Съгласно чл. 438, ал. 3 от ИК - Когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната И. К., като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председателя и секретаря. В настоящия случай липсват каквито и да подобни отбелязвания в съставения от СИК № 12 протокол, липсват протоколи и решения по чл. 438, ал. 3 от ИК, липсват особени мнения, забележки или възражения.
Отклонено беше и направеното искане за оглед, проверка и преброяване на подадените в секция № 011 с.К. действителни бюлетини за избор на кмет на кметство. С чл.459, ал.7 от ИК е очертана рамката на съдебния контрол при оспорване на изборните резултати, а именно: обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал.1. Подадената в седемдневния срок по чл.459, ал.1 от ИК жалба не съдържа доводи относно отчетените от СИК 11 бюлетини за избор на кмет на кметство, като действителни.
Установи се по несъмнен начин, от заключението на вещото лице, че в 137 броя от изследваните общо 150 броя бюлетини, отчетени от СИК № 11, като недействителни ясно личи знак „Х“ или „V“, поставен в квадратчето за гласуване от които 72 за № 67 в бюлетината и 64 за № 68 в бюлетината и една „не подкрепям никого“. Несъмнено вота в тези бюлетини е нанесен с пишещо средство, тип химикалка което, според показанията на свидетеля Щ. е пишело със синьо мастило. Т.е. вота, на избирателите в тези бюлетини вероятно е упражнен с химикалка с т.нар. изчезващо (симпатично) мастило. При това положение и въпреки, че тези бюлетини не биха могли да бъдат отчетени като действителни при преброяването, съдът намира, че същите следва да бъдат зачетени при проверка на оспореното решение на ОИК – Х. за избор на кмет на кметство К.. Изследваните бюлетини съдържат действителен глас (подаден за съответния кандидат или в квадратче „не подкрепям никого“) и следва да бъдат зачетени при определяне на крайния резултат за избор на кмет на кметство К.. Противното би означавало да се игнорира законно упражненото право на избор на 137 избиратели, упражнили правото си на глас секция № 11 с.К.. Към отчетените за А. Г. З. с № 67 в изборната бюлетина 353 действителни гласа следва да се прибавят 72 гласа или общо 425 действителни гласа, а за Л. К. Б. с № 68 в изборната бюлетина, към отчетените 389 действителни гласа се прибавят 64 гласа или общо 453 действителни гласа. Така, въпреки констатираното нарушение, според правилата на т.3 от Приложение № 4 към чл.452, ал.1 от ИК, с оспореното решение правилно за избран за кмет на кметство К. е обявен Л. К. Б., който е получил повече от половината от действителните гласове.
Неоснователни са възраженията за изначална недействителност на избора, поради доказаното по делото обстоятелство, че значителен брой избиратели в с.К. са упражнили правото си на глас с химикалка с т.нар. изчезващо (симпатично) мастило. Съгласно Решение № 13/28.11.2013 год. по к. д. № 14/2013 год. на Конституционния съд на Република България за да бъдат обявени изборите за незаконни, следва едновременно да са налице две предпоставки: съществени, особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични конституционни принципи на избирателното право - общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите. Ето защо за да бъде опорочен един изборен резултат не е достатъчно да е допуснато нарушение на процедурата, а то трябва да е съществено. Такова е само това нарушение, което опорочава процедурата по начин, че ако не е допуснато, то крайния резултат би бил друг, в случая обявения изборен резултат да не отразява действителния вот на избирателите. Противно на твърдяното в жалбата събраните по делото доказателства, включително изготвената експертиза и свидетелски показания не установяват такива съществени нарушения, от такова естество, водещи до невъзможност да се установи действителната воля на избирателите. Напротив при зачитане на констатираните от вещото лице 137 броя бюлетини с поставен в квадратчето на гласуване знак „Х“ или „V“ за действителни, крайният изборен резултат остава непроменен. Когато към отчетените в протокола на ОИК фабр.№ *10001/28.10.2019 год. 745 действителни гласове се прибавят горните 137 броя, общия брой на подадените на 27.10.2019 год. действителни бюлетини за избор на кмет на кметство К. е 882 броя. Обявения за избран с оспореното решение за кмет на кметство К. Л. К. Б. с № 68 в изборната бюлетина е получил общо 453 действителни гласа – повече от половината действителни гласове. Следователно допуснатото нарушение не се отразява на крайния изборен резултат, който е обявен от ОИК - Х. с процесното решение.
Несъмнено установи се соченото в жалбата нарушение, което е довело до отчитането на 137 броя бюлетини, като недействителни. При положение, че при преброяването СИК е установил липса на отбелязване със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ в син цвят в тези бюлетини, то същите правилно са били отчетени, като недействителни – чл.437, ал.3, т.4 от ИК. В контекста на цитираното по-горе решение на Конституционния съд, обаче следва да се прецени води ли това нарушение до различен от обявения изборен резултат и/или до невъзможност за установяването на действителния вот на избирателя. В конкретния случай, по подробно изложените по-горе съображения не се установява, допуснатото нарушение на изборния процес в секция № 011 с.К. да води до различен от обявения с оспореното решение изборен резултат.
По отношение откритото производство по оспорване протоколите на ОИК и СИК отразяващи изборните резултати от произведените на 27.10.2019 год. избори за кмет на кметство К..
Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ГПК, официалните документи се ползват с материална доказателствена сила за удостоверените факти. Доказателствената тежест за опровергаването им е на оспорващата страна, като обратното доказване следва бъде пълно и главно. Страната, която оспорва документа следва да проведе пълно доказване на твърдението си, че той е неверен. Протоколите на СИК са единственото пряко доказателство по делото за получения и обявен изборен резултат, в това чисто и в случая по отношение констатираните от СИК № 11, 150 броя бюлетини определени, като „неличащи“, отчетени като недествителни. Протоколите на СИК и ОИК представляват официални документи, съставени от длъжностни лица, в кръга на възложените им с ИК функции. Официалният документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му, по установените форми и ред, съставлява доказателство за изявленията при него и за извършените пред него и от него действия. Оспорването истинността на протоколите на СИК може да бъде осъществено единствено по реда на чл. 193 ГПК, което беше сторено. Протоколите се ползват с доказателствена сила по отношение на тяхното съдържание, отразяващо извършените пред и от отделните секционни избирателни комисии и общинската И. К. действия. Преброяването на гласовете, съставянето на протокола от изборния ден и предаването му на ОИК са правомощия на секционната И. К.. Неистинност на протоколите на СИК не беше доказана по делото.
В обобщение на изложеното съдът намира, че оспореното решение е взето от компетентен за това орган, в изискуемата се от закона форма, поради което е валидно. В хода на делото не се установи при произвеждане на избора за кмет на кметство К. да са допуснати съществени нарушения на ИК, които водят до недействителността му. В производството по чл. 459 от ИК установените нарушения на закона при провеждането на изборите са от съществено значение за изборния резултат, само тогава когато той би бил различен, ако те не са били допуснати. Нарушения на закона, които не се отразяват на изборния резултат могат да доведат до съответната административнонаказателна или наказателна отговорност, при инкриминирана такава, на извършилите ги лица, но не могат да доведат до касиране на проведените избори.
Предвид изложеното, съдът намира, че не са налице нарушения на изборния процес, така съществени по естеството си, че да влияят на определения изборен резултат. Затова оспорваното Решение № 97-МИ/28.10.2019 год. на ОИК - Х., с което е обявен резултата от гласуването, при произведените на 27.10.2019 год. избори за кмет на кметство К. и е обявен за избран за Кмет на кметство К., община Х.: Л. К. Б., следва да бъде потвърдено.
При този изход на делото и според правилата на чл.143 от АПК, сторените от заинтересованата страна разноски в размер на 650 лева – договорено и заплатено адвокатско възнаграждение ще следва да се възложат на оспорващия.
Водим от горното и на основание чл.267, ал.10, предл.1 от ИК, съдът
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 97-МИ/28.10.2019 год. на О. И. К. - Х., с което е обявявен за избран за Кмет на кметство К., община Х. Л. К. Б..
ОСЪЖДА А. Г. З., с адрес: с.К., общ.Х., ул.“. С. № ** да заплати на Л. К. Б. с адрес: с.К., общ.Х., ул.“. С. № * сумата от 650.00 (шестстотин и петдесет) лева – разноски по делото.
Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


СЪДИЯ:/п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиева

Вярно с оригинала!
ЕК