Протокол

към дело: 20197030701149
Дата на заседание: 11/11/2019 г.
Съдия:Стоянка Пишиева-Сахатчиева
Съдържание

Оспорващият А. Г. З. – редовно призован, се явява лично и с адв. П. и адв. К., с пълномощно от днес.
За ответника О. И. К. – Х. – редовно призован, се явява председателят Д. Б. и секретаря Е. А..

Заинтересованата страна Л. К. Б. – редовно призован, не се явява. Вместо него – адв. А., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

С оглед редовното призоваване на страните за днешното съдебно заседание, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва жалбата на А. Г. З. – кандидат за кмет на кметство К. против Решение № 96-МИ/28.10.2019 г. на О. И. К. – Х., с което е обявен за избран за кмет на кметство К. при произведените на 27.10.2019 г. избори Л. К. Б..
С писмо изх. № 45/05.11.2019 г. на О. И. К. – Х., постъпило в регистратурата на съда на 05.11.2019 г., е уведомен съдът, че оспореното решение погрешно е било публикувано на интернет страницата на ОИК с № 96-МИ, което е довело до объркване на оспорващия и жалбата е била насочена срещу решение с този номер. Действителният номер на решението на О. И. К. – Х., с което е бил обявен за избран за кмет на кметство с. К. Л. К. Б., е № 97-МИ/28.10.2019 г.
На 06.11.2019 г. е постъпило уточнение по жалбата, придружено с поправена жалба, именно същата да се счита подадена против Решение № 97-МИ/28.10.2019 г. на О. И. К. – Х., с което е обявен за избран за кмет на кметство К. при произведените на 27.10.2019 г. избори Л. К. Б.. При това положение, предмет на оспорване е Решение № 97-МИ/28.10.2019 г. на О. И. К. – Х., с което е обявен за избран за кмет на кметство К. при произведените на 27.10.2019 г. избори Л. К. Б.. С жалбата е направено искане за допускане и събиране на гласни доказателства – разпит на свидетели при довеждане, поискано е и повторно преброяване на недействителните бюлетини в СИК № 11 и № 12, подадени за кмет на кметство К..
С разпореждане от 04.11.2019 г. е задължена О. И. К. – Х. за датата на насроченото по делото открито съдебно заседание да представи чувала, съдържащ изборните книжа и подадените в СИК № 11 – с. К. бюлетини за избор на кмет на кметство К. от произведените на 27.10.2019 г. избори.

АДВ. П.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителя ми, заявявам, че поддържам изцяло жалбата срещу Решение № 97-МИ/28.10.2019 г. на О. И. К. – Х. по изложените в същата съображения. С жалбата сме направили доказателствени искания, които поддържам.
Правим искане да бъде извършено повторно преброяване, както на недействителните, така и на действителните бюлетини, съдържащи се в СИК № 11 и № 12. Държим да бъде допуснат оглед на движимите вещи, а именно - бюлетини, за да бъде констатирано от съда обстоятелството, че върху 150 броя бюлетини, действително има следа от механичен отпечатък, вследствие на отбелязване с химикал върху съответните бюлетини.
Също така, ще Ви моля да откриете производство по оспорване истинността на протоколите на СИК № 11 и № 12 – с. К., както и на протокола на О. И. К. – Х., с който същата е обявила крайния резултат, а именно, че за избран за кмет на с. К., се счита лицето Л. Б..
Да бъдат приети като доказателства по делото приложените, както към жалбата документи, така и документите, които са изпратени от О. И. К. – Х..
За днешното съдебно заседание води и моля да бъдат допуснати и разпитани като свидетели лицата – К. С. В. и П. С. Щ., които ще установяват обстоятелството, какво всъщност се е случило в изборния ден в СИК № 11 - с. К..

АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, с риск да се повторя, заявявам, че поддържам предявената жалба против решението, с което О. И. К. – Х. е обявила за избран на първи тур за кмет на кметство К. Л. К. Б.. В настоящото съдебно заседание, с оглед доводите ни, изложени в жалбата и с оглед указаното ни с разпореждане от 04.11.2019 г. по настоящото дело разпределение на доказателствената тежест, заявявам, че на основание чл. 193, ал. 1 от ГПК правя искане по оспорване истинността на съдържанието на протоколите на СИК № 11 и № 12 на територията на Община Х., тъй като считаме, че същите са с невярно съдържание поради неправилно отчитане на действителните и недействителните бюлетини в тези секции, подадени за жалбоподателя и моля да бъде открито производство, на основание чл. 193, ал. 1 от ГПК по оспорване истинността на съдържанието на протокола на О. И. К. – Х. за избор на кмет на кметство К.. Твърдим, че невярното отразяване в двата протокола на СИК се е отразило и в невярно отразяване в крайния протокол на О. И. К. – Х.. В тази връзка сме направили доказателствено искане, което го поддържаме в днешното съдебно заседание и искаме повторен оглед на бюлетините в посочените две секции № 11 и № 12, тъй като това е единствения способ, по който можем да проверим истинността на констатациите на секционните избирателни комисии, отразени в тези два протокола. Както бе посочено от адв. П., за днешното съдебно заседание водим двама свидетели, които ще установяват сочените обстоятелства и молим да бъдат допуснати до разпит. След като се произнесете относно допускането на сочените две лица като свидетели, ще вземем отношение евентуално по искането ни за назначаване на експертиза. Считаме, че искането ни за разпит на свидетели е основателно и допустимо, тъй като се оспорват официални свидетелстващи документи, които обаче са подписани с особено мнение от членовете на СИК № 11 на територията на Община Х., поради което Ви моля още веднъж да бъдат уважени така направените искания.
Не се противопоставям на приемането на събраните по делото писмени доказателства.

АДВ. П.: Единият от свидетелите, който искаме да бъде допуснат и да бъде разпитан в днешното съдебно заседание, е човек, който е гласувал и на когото точно това му се е случило.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОИК: Уважаема госпожо Председател, оспорваме жалбата. Във връзка с наведените доводи в жалбата за нарушения в изборния процес в СИК № 11, в днешното съдебно заседание с писмо изх. № 50, представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото, снети на хартиен носител следните документи: Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до ОИК – Х.. В Протокол № 21/27.10.2019 г. по т. 3 е разгледан сигнал на член на ОИК при упражняване на вот в СИК № 11. Другите два сигнала, касаещи избора, не са свързани с доводите, изложени в жалбата.
Не се противопоставям да бъде извършен оглед и преброяване на бюлетините за кмет на кметство в СИК № 11 - с. К. така, както е разпоредил съда. Действително по отношение на въпросната секция е съставен протокол за избор на кмет на кметство с особено мнение на членовете на комисията. Тези данни от протокола на СИК № 11 са отразени и в протокола на ОИК – Х. при отразяване на вота за кмет на кметство.
Противопоставям се да бъде извършван такъв по отношение на другата СИК № 12 - с. К.. В жалбата липсват доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, касаещи резултатите, снети от СИК № 12. В този смисъл, с оглед специалния ред, по който се разглежда жалбата, моля съдът да не допуска доказателствени искания за доводи в жалбата, каквито не съществуват. Както е видно в протокола на СИК № 12, същият е съставен в присъствие на представители и застъпници на регистрираните кандидатски листи. В него лисват данни за жалби, възражения, заявления и особени мнения на лицата, присъстващи при съставянето му.
По отношение на гласните доказателства, считам, че такива, касаещи вота в СИК № 11 не следва да бъдат допускани, с оглед на представените днес от ОИК данни, в писмен вид.
Посочената като свидетел П. Щ. е член на ОИК – Х.. При упражнен от нея вот и констатирана нередност, е заведен сигнал в ОИК и са взети съответни мерки. Извън това, което е отразено в официалния публичен регистър на ОИК, не считам, че пред съда ще се изнесат повече данни, отколкото това е станало по надлежния писмен ред. Още повече, че комисията е колективен орган, в който това лице присъства в състава.

СЕКРЕТАРЯТ НА ОИК: Подкрепям становището на председателя на ОИК. Нямам какво да добавя.

АДВ. А.: Уважаема госпожо Председател, заявявам, че оспорвам изцяло жалбата. Считам, че изложените аргументи в същата, не са подкрепени с никакви юридически и правни доводи, а единствено и само с предположения, не почиващи обаче на юридически материална основа.
На следващо място, в жалбата са направени редица доказателствени искания, като моето становище по отношение на тях е следното:
На първо място, считам за абсолютно недопустимо с гласни свидетелски показания да се удостоверяват обстоятелствата, които са посочени в жалбата и най-малко, че имало констатирани някакви нарушения или по отношение на оплакването за химикалковата паста, за вида химикал и така нататък. В закона ясно и категорично е записано, че когато има оплакване и когато има констатирани нередности при упражняване на вота, единствената форма за регистриране на тези нередовности, е като се сезира съответната И. К. – секционна или О. и се подаде, съответно писмен сигнал за това. Да доказваме със свидетелски показания как химикала не бил химикал, как било изчезвало мастилото и така нататък, считам за абсолютно недопустимо.
На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 459, ал. 7 от ИК, съдът следва да се произнесе относно законосъобразността на решението само и единствено върху обстоятелствата, които са изложени в жалбата. Категорично се противопоставям, съдът да допуска преброяване и на действителните бюлетини така, както беше направено искане от процесуалния представител на оспорващия адвокат П.. Такова искане не е направено с жалбата и нито в тази насока са наведени доводи в самата жалба. Единствените оплаквания са в посока недействителност на гласовете в съответните СИК № 11 и № 12.
По отношение на искането за оспорване съдържанието на протокола на СИК № 11 и № 12, считам самото искане за недопустимо, доколкото се твърди, че се иска да бъде открита процедура по оспорване (забележете) истинността на протокола. Ако, съдът допусне последващото доказателствено искане за преброяване на действителните бюлетини и ако се констатира разбира се недействителност на тези гласове, то отразяването в това, ще повлече отразяването в този протокол като краен резултат. Никъде в жалбата не се твърди, че погрешно нещо е отразено. Това, което се твърди, че се излага съмнение относно наличие на толкова голям брой недействителни бюлетини, като самият оспорващ излага в жалбата съображения, на какво се дължи отразяването на толкова голям брой недействителни бюлетини, така че в тази връзка, ще Ви моля да оставите без уважение това искане, като считам същото за недопустимо, защото то само по себе си дори съдържа противоречивост от страната, която го прави, с твърденията, които са изложени от самия оспорващ в жалбата.
По отношение на искането за преброяване на недействителните бюлетини също се противопоставям, защото смятам, че съображенията, които са изложени в жалбата по този повод, не могат отново да бъда санирани или удостоверявани с ново преброяване. Считам, че способът и начинът, който трябва да се използва за това удостоверяване е съвсем различен, а не чрез ново преброяване, имам предвид назначаване на експертиза и така нататък.
По отношение на исканите свидетели вече изразих позиция и категорично се противопоставям такива да бъдат изслушвани за обстоятелствата, които бяха изложени от оспорващия.
Считам, че решението на О. И. К. – Х., с което се обявява за избран за кмет Л. Б., се явява абсолютно законосъобразно и издадено при спазване на всички нормативни разпоредби.
Не възразявам да се приемат представените по делото доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание такива от ответника.

АДВ. К.: По отношение на представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство от Председателя на ОИК – Х., аз моля да бъде прието като доказателство по делото.
Моля да оставите без уважение искането им за недопускане до разпит като свидетел на водената от нас П. Щ.. В така представения протокол от проведено заседание на ОИК – Х. на 27.10.2019 г., е видно, че е записано в т. 3, че се докладва именно постъпил сигнал от лицето П. Щ., който сигнал е разгледан и съответно са се произнесли с решение. Това още веднъж навежда на мисълта, че действително се е случило това, което е отразено в жалбата и е налице основание за допускане до разпит на водената от нас П. Щ. за свидетел по делото.
Що се касае до доводите, че се правят противоречиви доказателствени искания и се оспорва съдържанието на протокол и тъй като с разпореждане, съдът се е разпоредил да бъде представен чувалът, съдържащ изборните книжа, подадени в СИК № 11, аз правя и друго доказателствено искане, а именно – да бъде направена съпоставка от настоящия съдебен състав – дали е налице идентичност между протокола копие, от който е представен по делото от ОИК – Х. и черновата, която според методическите указания следва да се намира в чувала, с оглед оспорването, което е направено от нас в днешното съдебно заседание.

Като изслуша становището на страните, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото подробно описаните и приложени към писмо изх. № 42/01.11.2019 г. на ОИК – Х., както и представените по опис с писмо изх. № 50/11.11.2019 г. писмени документи от ОИК – Х..

Искането за откриване на производство по оспорване на истинността на протоколите на СИК № 11 и № 12 - с. К., както и протокола на О. И. К. – Х. за избор на кмет на кметство К., съдът намира за допустимо, основателно и относимо, с оглед че се прави в първото по делото заседание, в деня, в който се докладват въпросните протоколи като доказателства по делото.
Възраженията за допустимост на свидетелските показания, съдът намира за неоснователни, доколкото действително във връзка с откритото производство по чл. 193 от ГПК, оборване истинността на официален документ, е недопустимо чрез свидетелски показания, но така, както беше заявено искането за събиране на тези доказателствени средства, не се отнасят до съдържанието на протокола, а същите целят установяване на съвсем различни обстоятелства. В тази връзка искането за събиране на гласни доказателства е допустимо.
С жалбата са наведени доводи за допуснати нарушения при произвеждане на изборите, които са довели до опорочаване на вота. Твърди се, че в СИК № 011 - с. К. за определен период от време избирателите са гласували с химикал, пишещ със син цвят, чието мастило е изчезвало след време. Така при преброяването на подадените бюлетини за избор на кмет на кметство се установени 150 бюлетини със следа от отбелязване в квадратчето на кандидата, но без цвят. Това обстоятелство е отразено и в изготвения Протокол № 015200011/27.10.2019 г., който е подписан с особено мнение от всички членове на секционната И. К.. В тази връзка искането, направено в жалбата и поддържано в днешното съдебно заседание за повторно преброяване на недействителните бюлетини в СИК № 011, съдът намира за основателно.
Искането за допускане на оглед и преброяване и на действителните бюлетини от тази СИК № 011, съдът намира за неоснователно. Същото е извън предмета на разглеждане и доказване по смисъла на чл. 459, ал. 7 от Избирателния кодекс. Подобни твърдения в жалбата, подадена в срока за обжалване не са направени и са извън предмета на съдебно изследване.
Искането за оглед, проверка и преброяване на подадените в СИК № 012 недействителни бюлетини за избор на кмет на кметство К., произведени на 27.10.2019 г. е неоснователно и следва да се остави без уважение. Видно от приложеното по делото заверено копие на протокол на СИК № 012 между членовете на комисията не са възниквали спорове при отчитане на резултатите, не са налични възражения или особени мнения в тази насока в протокола на СИК от 27.10.2019 г. Протоколът не съдържа и данни за възникнали спорове по чл. 438, ал. 3 от Избирателния кодекс по отношение действителността или недействителността на някой глас. Преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто и да е друг способ за преброяване, освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. От протокола на СИК № 012 е видно, че не е поставен под съмнение изборният резултат и нито един от членовете на секционната И. К. не е подписал протокола със възражение или особено мнение. В този смисъл са мотивите на Решение № 9/26.11.2009 г., постановено по конституционно дело № 8 по описа на Конституционния съд на Република България.

Предвид изложеното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на протоколи на СИК № 11 и № 12 с. К., както и протокола на О. И. К. – Х. за избор на кмет на кметство с. К..

Във връзка с откритото производство по оспорване истинността на протоколи на СИК № 11 и № 12 - с. К., както и протокола на О. И. К. – Х., съдът следва да укаже на оспорващия, че носи доказателствената тежест за оборване истинността на протоколите чиято доказателствена сила оспори.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при довеждане от страна на оспорващия.

ДОПУСКА оглед, проверка и преброяване на подадените в СИК № 011 недействителни бюлетини за избор на кмет на кметство с. К. от произведените на 27.10.2019 г. избори.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за проверка, оглед и преброяване на подадените в СИК № 012 с. К. недействителни гласове за избор на кмет на кметство.

В залата влизат допуснатите до разпит свидетели.

Съдът снема самоличността на свидетели:

К. С. В. – 48 години, българка, българска гражданка, неосъждана. Оспорващият А. З. ми е първи братовчед. Съгласна съм да свидетелствам.

П. С. Щ. – 36 години, българка, българска гражданка, без родствена връзка със страните по делото или техните представител.

От залата излиза свидетелката П. Щ. със снета самоличност.

Свидетелката В. се предупреди за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛКАТА К. В.: В деня на изборния ден – 27.10.2019 г. беше много спокойно, с изключение на това, че няколко от гласуващите се оплакаха, че химикалът много трудно пише. Ние отговаряхме, че такива химикали са ни дали и че ние не носим в нас други. Аз, тъй като съм секретар на СИК и трябваше да пиша протокола, наблюдавах самото броене. Колегите, изваждайки бюлетините от урната ги разделяха на три групи, обръщайки ги с лицето надолу. Ние не изсипахме бюлетините от урната, а ги изваждахме ръчно. На колегите им беше направило впечатление и казаха „Абе нещо има много празни бюлетини“, което при нас никога не се е случвало. Аз съм много години член на комисии и знам, че досега не е имало толкова празни бюлетини. Най-напред започна броенето на бюлетините, които бяха за избор на общински кмет. Отваря се бюлетините, вижда се за кой е вота и тези, които са невалидни ги заделяхме, а тези, които са валидни ги правихме на отделни купчинки за тримата кандидати за кметове. Изброихме за общинските кметове. Първите бюлетини, които почнаха да се броят, имаше много празни. Почнахме да се съмняваме, защото бяха около 150-160 празни бюлетини. Настана суматоха вътре в комисията. Застъпниците взеха да нервничат. Почнаха да питат какво ще правим. Броейки празните бюлетини някой от колегите, които брояха, гледайки бюлетината на светлината, установи, че по тях има нанесен знак, но самия химикал нямаше цвят. След което се усетихме, че най-вероятно химикалът, за който П. Щ. дойде и каза, че има проблема с химикала, най-вероятно е бил такъв, на който изчезва цвета. Имаше някъде около 150 празни бюлетини, на които имаше следа от гласуване и за трите вида избор. Недействителните бюлетини бяха много малко, в такъв смисъл, че бяха зачертани да речем за общински кмет трите имена, за кмет на населеното място имаше и на трите квадратчета поставен знак „Х“. Една бюлетина имаше за А. З., която счетохме за невалидна, защото не беше със знак „Х“ или знак „V“. Сутринта някъде към 8 часа може би имаше хора, които се оплакаха, че химикала трудно пише, но само това. Ние не сме предполагали, че може да има нещо нередно, тъй като химикалите са били на студено и може да не са разписани. Такова им казахме да натискат повече. Когато влезе П. Щ. да гласува каза „Имате проблем с химикала“ и председателката и даде друг химикал. Имахме повече химикали в чантата с материали. Тя влезе да гласува, след което като излезе аз влязох, за да извадя този химикал, който беше вързан. Направи ми впечатление, че беше по-различен. Той беше отпред с по-тънък писец. Извадих го, но не съм предполагала, че може да бъде такъв, на който мастилото избледнява, иначе щяхме да го отразим някъде. Този химикал, който извадих на пръв поглед като го погледнеш от разстояние не се различаваше от тези химикалки, които ни бяха дадени от ОИК. Той беше със синя капачка като другите химикали. Аз като го взех вече в ръцете ми направи впечатление, че е с малко по-тънък писец и самия прозрачен цвят на корпуса беше малко по синкав и капачката също беше синя и малко по-голяма. При вглеждане се виждаше разликата. Аз седях на едно бюро, на което в единия край беше принтера и като взех химикала не предполагах, че е такъв, го оставих до принтера. Може би излязох два или три пъти навън и вечерта, когато осъзнахме, че това се дължи най-вероятно на химикала, отидох да го прибера, но химикала го нямаше. Питах колегите „Абе нали ме видяхте, че тука оставих този химикал, които извадих от кабинката“, защото ако го бях сложила при другите материали имаше опасност пак да се пише с него било то на списъците или пак да се сложи вътре в кабинката, като никой от тях не каза какво се е случило с химикала. От дълги години съм член на СИК в с. К., като не е имало повече от 5 или 10 недействителни бюлетини на секция. П. Щ. дойде да гласува към 11 – 11:30 часа, защото половин час след това давахме информация за избирателната активност. На нас ни беше казано на всеки час да даваме информация на ОИК за избирателната активност. Докато П. Щ. влезе да гласува мисля, че бяха минали около 250 избиратели, защото в 12 часа мисля, че дадохме информация за 280 гласували избиратели. До 12 часа бяха гласували 50 %. Ние тогава отразихме, че до този момент има много голям процент гласували. Изборният ден приключи с 81 % И. активност. Всички членове на комисията видяха тези 150 броя бюлетини, че имат отбелязан механичен натиск, без наличие на следа от химикал. Това стана, след като един от членовете размърдвайки бюлетината към светлината, видя, че има следа и за това огледахме всичките бюлетини. Аз попълних протокола на СИК. Да, попълних чернова на протокола. Най-напред попълних чернова на протокола с молив. Описах случая, след което питах колегите дали са съгласни да попълним протокола с особено мнение, като всичките бяха съгласни и подписаха протокола с особено мнение. Ние се обърнахме и към ОИК. Аз звънях да питам, след като имаме такъв случай как да отразим бюлетините, защото не можем да ги отразим като действителни, след като не се вижда химикала, а в същото време виждаме, че има отразен вот. В 11 часа вечерта звънях в ОИК, като от там ни казаха, че няма как да ги отразим като валидни и че трябва да попълним протокола по начин, по който решим. Затова ние решихме да опишем случая точно как е, макар че мястото за писане беше точно два реда и нямаше кой знае колко място, за да изложим точно случая и по най-кратния начин направих описание на случая. В следващите два реда писах, че членовете на СИК подписват протокола с особено мнение и след всеки подпис членовете писаха особено мнение. Черновата на протокола е попълнена с молив. Черновите, заедно с другите протоколи ги предадохме в общината с чувала.

В залата влиза свидетелката П. Щ. със снета по делото самоличност.

Свидетелката Щ. се предупреди за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛКАТА Щ.: Аз упражних своя вот в секция № 11, където е моето право като избирател, тъй като съм жител на с. К., община Х.. Отидох да гласувам някъде около 11:15 – 11:30 часа. Влязох в стаята, където е комисията и където се провеждаха изборите, комисията ми даде трите вида бюлетини – за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници. Когато влязох в кабината за гласуване на дъската, където си оставих бюлетините и където беше химикала, който беше вързан с канап, при оставянето на бюлетините забелязах агитационен материал – флаеер, аз го взех и го дадох на председателя на комисията. Влязох обратно да гласувам и отбелязах всяка бюлетина поотделно със знак „Х“ с химикала, който беше оставен там. Преди да си сгъна бюлетините, така че да не се вижда вотът, проверих дали съм попълнила правилно бюлетините и забелязах, че знакът, който бях поставила е изключително блед. Повторих по още веднъж върху същия знак „Х“ със същия химикал и трите бюлетини. При проверяването ми, отново забелязах, че има избледняване на мастилото. Оставих отново бюлетините на дъската и излязох и казах на председателя, че има проблем с химикала. Получих друг химикал, влязох в кабинката и върху същите бюлетини отбелязах пак поотделно знак „Х“ върху същия знак, но с другия химикал, който ми беше даден от комисията. Искам да отбележа, тъй като аз съм член на ОИК и знам какви химикали са били поставени в чувалите от нашата К., този химикал, който беше вързан и беше в кабината, не беше от тези химикали, които ние бяхме дали от Общинската И. К. и които всъщност сме получили от Община Х.. Вътре в самата кабинка за гласуване химикалът беше различен. Искам да вметна, че аз си направих труда, тъй като не знаех, че има такъв вид симпатично мастило, знаех, че има химикали, които се изтриват с гумичка, но не знаех, че има такъв химикал със симпатично мастило, от собствен интерес направих проучване в интернет и видях абсолютно същия химикал, който видях в кабинката за гласуване. Абсолютно еднакви бяха всички химикали, които получихме от О. администрация Х.. Химикалите, които ни бяха предоставени от О. администрация Х., бяха в една кутия и всичките бяха еднакви. Този химикал, който беше в кабината за гласуване беше различен, а този, който ми даде председателят от бюрото, беше като тези, които получи ОИК. Преди това, когато споменах за химикала, те казаха, че това са химикалите, които ние сме дали. Още веднъж казвам, като член на ОИК, че този химикал, който беше в кабинката, не е бил от нас. Как е попаднал и какво правеше там, аз не мога да кажа. Химикалът, който получих от председателя на комисията, беше от химикалите, които са част от материалите, които са получили в чувалите деветнадесете комисии, които бяха в изборния ден. След като получих този химикал, отбелязах си ясно и точно вота, с ярко изразен химикал, не като предния с избледняващ вид, с точки със светлосиньо мастило. Излязох от кабинката и дадох на комисията да ми постави печат. Поставиха ми печат. Всички отрязъци бяха премахнати от бюлетините и пуснах бюлетините в урната. Подписах се и си взех личната карта. Уведомих ОИК за това, което ми се беше случило. Това беше обсъдено от всички наши членове и беше съставен протокол. Председателят на ОИК звъня на председателите на секционните избирателни комисии, за да бъдат уведомени да проверяват химикалите, които се намират в кабините за гласуване и за такива агитационни материали, на какъвто аз попаднах. Аз искам да допълня и нещо друго. Моят баща беше кандидат за общински съветник, т.е. човек, който има интерес изборният ден да премине честно и открито и да няма абсолютно никакви спънки. Това, че аз съм човека, който е попаднал в тази ситуация, няма никаква връзка с това, че баща ми е кандидат за общински съветник. Просто съм била човекът, на който се е случило, в момента на гласуване.
Този флаер, който видях в кабинката за гласуване беше за избор на общински съветник.
Такова изискване да се гласува само с химикал, който е предоставен от комисията, няма в изборния кодекс. Има изискване какъв знак да бъде поставен - знакът „Х“ или знакът „V“.

Съдът пристъпва към отварянето на бял чувал от сезал с надпис: "СИК № 0152011 избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.". Чувалът е плътно завързан с бяла връв, прилепен с лента - тип бандерол, с печат "ЦИК МИ 2019BLG52002", съдържаща имена и подписи на членовете на СИК. Разкъсва се лентата, развързва се чувалът.
Чувалът съдържа: помощни материали; протокол за маркиране на печата; указания на ЦИК; инструкция; декларация от избиратели за вписване в избирателния списък – празни; декларация от избиратели за дописване по чл. 40 – празни; инструкция за пожарна безопасност; протокол за приемане и предаване на изборни книжа; списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК; списък за допълнително вписаните – празен; списък за допълнително вписване на придружители в избора на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.; списък за допълнително вписване на придружители; списък на застъпници, наблюдатели и представителите на политически партии и коалиции; още една лента тип бандерол; плик с надпис унищожени бюлетини - 2 бр.; плик с надпис сгрешени бюлетини - 2 бр.; таблата и указанията на СИК, заедно с образците на бюлетини и списъците на кандидатските листи част от указателните табла на секцията; пакет, съдържащ бюлетини, увит с амбалажна хартия с надпис 536 бр. и надпис КК (кмет на кметство); пакет, съдържащ бюлетини, увит с амбалажна хартия с надпис 536 бр. и надпис ОС (общински съвет); пакет, съдържащ бюлетини, увит с амбалажна хартия с надпис 536 бр. и надпис КО (кмет на община); синя найлонова торба, завързана и облепена, съдържаща отрязъци от бюлетини; синя найлонова торба с надпис неизползвани бюлетини, която се развързва и в която се съдържа голям пакет, увит с амбалажна хартия с надпис неизползвани бюлетини и кочаните от бюлетините; два броя химикалки.

Отпечатва се пакет, увит с амбалажна хартия с надпис 536 бр. КК (кмет на кметство). Пакетът, съдържа пет купчини бюлетини, обвързани с ластици.
Една купчина с надпис № 68 – 186 бр. КК (кмет на кметство).
Една купчина с надпис № 67 – 191 бр. КК (кмет на кметство).
Една купчина с надпис неличащи бюлетини 150 бр. КК (кмет на кметство).
Една купчина с надпис неподкрепям никого 3 бр. КК (кмет на кметство).
Една купчина с надпис невалидни 6 бр. КК (кмет на кметство).

Съдът пристъпва към оглед, проверка и преброяване на купчина бюлетини с надпис: "невалидни 6 бр. КК" ( кмет на кметство).
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване върху трите полета.
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване за двамата кандидати.
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване в трите полета.
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване за двамата кандидати.
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване за двамата кандидати.
1 бюлетина по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък с отбелязване за № 67 с неясен знак, наподобяващ буква.
Завързва се тази купчина.

Съдът пристъпва към оглед, проверка и преброяване на купчина с надпис: "неличащи бюлетини 150 бр. КК" (кмет на кметство).
В присъствието на страните, съдът констатира 150 бр. бюлетини по утвърдения образец с два печата на гърба и премахнат отрязък, като върху част от бюлетините ясно личи натиск от поставен знак за един от кандидатите, в квадрадчето за гласуване, но без цвят.

АДВ. К.: Уважаема госпожо Председател, с оглед констатациите, които бяха направени в днешното съдебно заседание, моля да бъде допусната и назначена съдебно-криминалистична експертиза, изпълнима от вещо лице, което след като се запознае с описаните в днешното съдебно заседание бюлетини, да даде заключение на следния въпрос:
Има ли следи от натиск в полето за гласуване със знак „Х“ или знак „V“ и дали същите са оставени с пишещо средство, като вещо лице посочи за кой от кандидатите и по колко броя са отразени такива бюлетини?

АДВ. П.: Уважаема госпожо съдия, правя допълване на искането на адв. К., а именно:
Вещото лице да извърши такава експертиза в присъствието и на трите страни – жалбоподателя, ответника и заинтересованата страна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОИК: Не се противопоставям на така направеното искане.

АДВ. А.: Не възразявам срещу така направеното искане.

Съдът намира искането за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза за изследване на съдържащите се в купчината с надпис неличащи 150 бр. бюлетини КК (кмет на кметство), подадени за избор на кмет на кметство К. при произведените избори на 27.10.2019 г. за допустимо и основателно, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да изследва всички, съдържащи се в купчината с надпис: "неличащи 150 бр. бюлетини КК" (кмет на кметство) и която да даде отговор на въпроса:
1. Поставени ли са знаци „Х“ или „V“ с пишещо средство в квадратчето, обозначаващо номера в бюлетината на кандидатите за кмет на кметство с. К.?
2. Ако има такъв знак за коя кандидатура е поставен той?
3. Има ли върху бюлетините химическа следа от мастило и ако е възможно да се отговори въз основа на тази химическа следа, с какъв цвят е било то?

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице В. С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 200.00 (двеста) лева, вносим от оспорващия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОИК: Уважаема госпожо Председател, моля да се разпоредите за задържане на представения чувал, съдържащ изборните книжа от СИК № 11, като при нужда, съдът да се разпорежда в полза на други производства пред същия съд.
Моля при извършване на експертизата, вещото лице да уведоми ответната страна ОИК – Х. на тел. 0888 877 159 – Б..

АДВ. П.: В жалбата е описан телефонния номер на жалбоподателя, така че вещо лице може да се свърже с жалбоподателя на посочения в жалбата телефон.

АДВ. А.: Моля заинтересованата страна да бъде уведомена от вещото лице за извършвания оглед и изследване на бюлетините на тел. 0898 545 415 – адв. А..

Съдът оставя за съхранение чувала, съдържащ изборните книжа за избор на кмет на кметство, кмет на община и общински съвет за СИК № 011 - с. К..
В присъствието на страните и техните представители цялото съдържание, което беше извадено от чувала и описано в протокола по-горе се връща в него, в това число и бюлетините, които са предмет на изследване, както и двете ленти – тип бандерол, с които чувалът беше облепен. Чувалът се завързва плътно с бяла връв и се облепва с лента – тип бандерол, върху която се поставя печата на Административен съд – Б. и подпис на съдията-докладчик по делото. Оставя се за съхранение в Административен съд - Б..

За събиране на допуснати доказателства, съдът
О П Р Е Д Е Л И:


ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.11.2019 г. от 14:00 часа, за която дата оспорващият уведомен лично, ответникът и заинтересованата страна чрез представителите си в процеса.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице.

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 16:10 часа.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиева


СЕКРЕТАР: /п/ Олег Мазнев

Вярно с оригинала!
О.М.