Определение № 1007

към дело: 20237030700485
Дата на заседание: 06/01/2023 г.
Съдия:Саша Алексова
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано след изпращането му по подсъдност от Административен съд – С.-град – с Определение № 3760/02.05.2023 г., постановено по адм. дело № 3886/2023 г. по описа на същия съд.
Производството е образувано по жалба /поправена на л. 11 – л. 15 от делото/, подадена от: 1. С. за Д. П. „Балкани“ с ЕИК., с адрес за призоваване: гр. С., ЖК „Б.“, Б. 1. В. Д, А. 8. К., представлявано от П. Ц. – член на Управителния съвет; 2. Д. В. В. с адрес за призоваване: с. В., община К., област Б., „Училище за П.“, за Д. В. и 3. А. Н. К. с адрес за призоваване: гр. С., ЖК „Бъкстон“, Б. 1. В. Д, А. 8. К., срещу Заповед № РД-02-15-102/29.12.2017 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и срещу провеждането на процедура за изготвяне на ПУП-ПП, оповестен на 14.02.2023 г. на електронния сайт на Община Кресна и в Държавен вестник, бр. 23/14.02.2023 г., на подобект „Доизграждане на ПВ „Кресна“/Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.2=397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“, Лот 3.2, като основан на Заповед РД-02-15-102/29.12.2017 г., с искане за обявяване на нейната нищожност и за отмяна на посочения ПУП-ПП.
С оспорената Заповед РД-02-15-102/29.12.2017 г. /на л. 20 от делото/, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. В. Й., на основание чл. 124а, ал. 4, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 19, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т.1-3 от Закона за пътищата, е разрешил на Агенция „Пътна инфраструктура“ с административен адрес: гр. С. 1606, бул. „Македония“ № 3, да изработи проект на ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км. 376+000 до км 397+000 и обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 по километража на първокласен път І-1 /Е 79/ до км 397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, в териториален обхват съгласно заданието.
В Държавен вестник, бр. 23/14.03.2023 г. - неофициален раздел /на гърба на л. 124 от делото/, е публикувана информация от Община Кресна на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията за изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: Доизграждане на ПВ „Кресна“ /пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.2=397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“, Лот 3.2, като парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.
Настоящият състав на Административен съд – Благоевград намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, по следните съображения:
Оспорената заповед е издадена на основание чл. 124а, ал. 4, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 124а, ал. 5 и ал. 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
Съгласно 124а, ал. 4, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за: 2. обекти с национално значение и/или национални обекти и 3. републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.
Съгласно препращащата норма на чл. 136 от ЗУТ, проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. Според чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, попадащ в този раздел, решенията и заповедите по чл. 124 и чл. 124а, с които се допуска изработване на проект за общ устройствен план и ПУП, не подлежат на оспорване. Съдебният контрол за валидност и законосъобразност на тези актове, е недопустим по силата на изричната разпоредба от специалния закон. Съдът може да осъществи контрол за законосъобразност само по отношение на крайния административен акт, завършващ процедурата - заповедта за одобряване на ПУП.
Жалбата е недопустима и в частта й срещу провеждането на процедура за изготвяне на ПУП-ПП, оповестен на 14.02.2023 г. на електронния сайт на Община Кресна и в Държавен вестник, бр. 23/14.02.2023 г., на подобект „Доизграждане на ПВ „Кресна“/Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.2=397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“, Лот 3.2. Това е така, защото процедурата по изготвяне на ПУП не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, ал. 1 от ЗУТ и поради това не подлежи на обжалване пред съда. След като се изготви проект на ПУП, той се съобщава на заинтересованите лица, които могат да направят възражения по реда и в срока по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ. Актът, който може да се обжалва пред съда, както бе посочено и по-горе, е заповедта за одобряването на ПУП.
На следващо място, дори да се приеме, че е налице годен за оспорване административен акт, то в конкретната хипотеза жалбоподателите не са заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, съгласно която разпоредба, заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана /ал. 1/. Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти /ал. 2/ са: 1. имотите - предмет на самия план; 2. съседните имоти, когато с подробния устройствен план се създава свързано застрояване между тях и имот или имоти, включени в обхвата на плана; 3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния; 4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на плана и 5.имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.
В случая оспорващите не са доказали, че са собственици или носители на ограничени вещни права върху имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, поради което за тях не е налице правен интерес от оспорването.
С оглед изложеното, жалбата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството, образувано по нея – прекратено.

Воден от горните съображения и на основание чл. 159, т. 1 и т. 4 от АПК, Административен съд – Благоевград
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на 1. С. за Д. П. „Балкани“ с ЕИК., с адрес за призоваване: гр. С., ЖК „Б.“, Б. 1. В. Д, А. 8. К., представлявано от П. Ц. – член на Управителния съвет; 2. Д. В. В. с адрес за призоваване: с. В., община К., област Б., „Училище за П.“, за Д. В. и 3. А. Н. К. с адрес за призоваване: гр. С., ЖК „Б.“, Б. 1. В. Д, А. 8. К., срещу Заповед № РД-02-15-102/29.12.2017 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и срещу провеждането на процедура за изготвяне на ПУП-ПП, оповестен на 14.02.2023 г. на електронния сайт на Община Кресна и в Държавен вестник, бр. 23/14.02.2023 г., на подобект „Доизграждане на ПВ „Кресна“/Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691.90 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.2=397+000 по километража на АМ „Струма“, Лот 3.3, попадащ в обхвата на АМ „Струма“, Лот 3.2, като основан на Заповед РД-02-15-102/29.12.2017 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 485/2023 г. по описа на Административен съд – Благоевград.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Административен съдия: /п/ Саша Алексова

Вярно с оригинала!
ОМ